Kravhantering

Förbättra din lönsamhet och minska kreditförlusterna.

Inkasso

Förbättra din lönsamhet och minska kreditförlusterna genom att låta oss ta hand om dina inkassoärenden. Vi har ett brett tjänsteutbud inom inkasso och våra tjänster anpassas alltid efter dina förutsättningar och din bransch för att på bästa sätt åstadkomma en så effektiv inkassohantering som möjligt med fokus på resultat och service i varje enskilt ärende.

För oss är det även viktigt att du i möjligaste mån ska kunna bibehålla en god relation med dina kunder som av olika anledningar inte kan betala, även efter att inkassoärenden avslutas. Du ska kunna lita på att vi alltid följa legala krav och etiska riktlinjer från myndigheter och branschorganisationer och behandlar dina kunder med respekt.

Genom kundportalen på vår hemsida har du möjlighet att lägga upp nya ärenden samt följa upp hur befintliga ärenden fortskrider. Du kan även skicka meddelanden direkt till våra handläggare samt ta ut rapporter och statistik.

Krevea AB har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och står under Datainspektionens tillsyn.

Provisionsinkasso

Provisionsinkasso är ett bra alternativ när exempelvis fordran är på ett mindre belopp, eftersom det annars kan bli relativt dyrt att driva ärendet som ett vanligt inkassoärende.

 

Provisionsinkasso är även ett bra alternativ om du själv har försökt få betalt under en längre tid utan att lyckas, men vill ha betalt utan att riskera några kostnader om ärendet misslyckas. Vi står för alla kostnader om vi misslyckas med indrivningen.

Utlandsinkasso

Att göra affärer utomlands innebär alltid en viss risk. Lokala lagar och kulturella skillnader på de olika marknaderna är en av många omständigheter att ta hänsyn till när fordringar ska drivas in utomlands.

 

Vi kan hjälpa dig att få betalt utanför Sveriges gränser med hjälp av våra samarbetspartners i norden, Europa och i övriga världen. Vi är medlemmar i det världsomspännande branschorganisation ACA International som har medlemmar i över 80 länder. Våra utlandsombud arbetar alltid utifrån lokala förutsättningar och känner väl till respektive lands lagar och regler.

 

Oavsett i vilket land du har din fordran så har du en rådgivare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden vilket förenklar för dig.

Efterbevakning

Om inkassoåtgärderna blir resultatlösa på grund av att kunden inte har betalningsförmåga på kort sikt, överförs ärendet till vår långtidsbevakning. Du kan även föra över ärenden till vår långtidsbevakning efter att du själv har försökt få betalt under en längre tid utan resultat. Vi bearbetar aktivt kunderna via brev och telefon för att så långt det är möjligt återvinna kreditförluster. Med hjälp av extern information analyseras kundernas betalningsförmåga kontinuerligt för att kunna välja rätt åtgärd vid rätt tidpunkt så att du till slut får betalt för dina fordringar.

Juridiska tjänster

Hos Krevea kan du även få kostadseffektiv och kvalitativ juridisk rådgivning avseende tvistiga fordringar utifrån dina behov. Vi erbjuder följande juridiska tjänster:

 

 • Agera som ditt juridiska ombud vid tvistemål
 • Bistå med konkreta åtgärder i pågående tvister
 • Förhindra att tvister uppstår genom att se över ditt företags avtalsvillkor och kreditrutiner
 • Utredningar av ställföreträdaransvar när aktiebolag försatts i konkurs.

 

Vi samarabetar även med affärsjuridiska byråer som erbjuder kvalificerade tjänster inom en mängd områden inom civilrätten och som kan agera ombud för dig under hela rättsprocessen vid tvistemål. Exempel på verksamhetsområden där våra samarbetspartners kan erbjuda rådgivning och agera juridiskt ombud är:

 

 • Allmän affärsjuridik
 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Fordringsrätt
 • Obeståndsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Hyres- och fastighetsrätt
 • Processrätt
 • Köprätt
 • Kommersiell leasingrättKundfördelar Inkasso


 • Kortare kredittider
 • Bransch- och verksamhetsanpassade lösningar
 • Snabb och personlig service
 • Tillgång till dina ärenden på webben
 • Brett tjänsteutbud

Kundfördelar juridiska tjänster


 • Kostnadseffektiv och kvalitativ rådgivning
 • Agera som ditt juridiska ombud
 • Snabb ärendehantering
 • Tillgång till dina ärenden på webben
 • Samarbete med affärsjuridiska byråer